Sverige

Sverige

Svenska elever är bra på engelska

Svenska och norskaungdomar är bästi Europa på engelska.Det visar en ny undersökning.Tolvtusen 15-åringar och16-åringar i åtta europeiskaländer har undersökts.De går alla i nionde klassi skolan. De svenska och norskaeleverna kunde bådeförstå och prata engelskabättre än elever i andra länder.Det kan bero på att svenskaroftare får höra engelskapå bio och på TV. I många länder tas […]
Läs mer

Annika Sörenstam vann igen

Den svenska golfstjärnanAnnika Sörenstamhar vunnit en tävling igen.Det var årets första tävling.Sörenstam vann tävlingeni Australien överlägset.Hon var fyra slag företvåan, Karen Stupples.Nu ska Sörenstam vilaett par veckor.Hon ska ladda upp införett av årets största tävlingari USA i slutet av mars.
Läs mer

Fler barn och unga dör i trafiken

Förra året dog femtiobarn och ungdomar i trafikolyckori Sverige.De var alla yngreän arton år.Fler barn och unga döri trafiken nu än försju år sedan.Dödsfallen har ökatmed femton procent. Vägtrafikinspektionen tyckeratt vägarna borde byggassäkrare för unga människor.Vägverket har gjort för lite,säger Vägtrafikinspektionen tilltidningen Svenska Dagbladet. Vägverkets chef Ingemar Skogösäger att Vägverket ska fortsättaatt undersöka säkerheteni trafiken. […]
Läs mer

En svensk bland många gripna pedofiler

En man från Karlskrona finns bland de pedofilersom har anhållits av polisenefter en stor pedofil-jakt. Poliser i tio länder runt omi världen gick samtidigt in i lägenheterna hos de misstänkta pedofilerna. På flera platserhittade de barnporr.Poliserna tog med sigdatorer, filmer och cd-skivorfrån lägenheterna för attundersöka om de innehåller barporr. Pedofilerna i de tio ländernasamarbetar och […]
Läs mer

Cancer-insamlingen gick till höga löner

Insamlingen Cancer- och barnhjälpen har lurat många människor på pengar. Sedan i somras har insamlingen samlatin fyra miljoner kronor från svenskafolket. Men det är bara en liten del av pengarna som har gått till hjälp åt cancersjuka. De föreningar som samlar in pengaroch sedan skänker bort dem kan få ett 90-konto. Det är ett speciellt […]
Läs mer

Den polske kaptenen erkänner fel

I förra veckan krockade den polska båten Joanna med den svenska färjan Stena Nautica. Det hände i närheten av Varberg på västkusten. Efter olyckan blev denpolska kaptenen anklagad för att han inte hade följtde trafikregler som gäller på havet. Kaptenen erkänneratt han gjorde fel.Han har betalat 80 dagsbötersom straff. Stena Nautica ska nu bli bogserad […]
Läs mer

JO överklagar domen mot Jaldung

För tre år sedan bestämde den förre polismästaren Håkan Jaldung att flera hundra demonstranterskulle stängas in på en skolai Göteborg. Det hade varitstora bråk mellan poliser och demonstrantersom protesterade mot ett stort EU-möte. I förra veckan var det rättegångmot Jaldung. Domstolen sadeatt han var oskyldig. Domstolen tyckte att det intefanns bevis för att Jaldungstängde in […]
Läs mer

LO vill ge män mer pappa-ledighet

Fack-organisationen LOvill ge pappor bättre chans att vara hemma med sina barn. LO vill att föräldra-ledigheten ska delas mer rättvist mellan kvinnor och män.Papporna ska få lite mer än fyra månaders ledighet.Mammorna lika mycket. Den sista tredjedelen av ledighetenska familjen kunna välja vem som ska vara hemma med barnet. I dag är det kvinnorna som […]
Läs mer

Försvaret måste spara mer

På fredag ska militärernasnye chef, ÖB Håkan Syrén,ge förslag på hur försvaretska se ut i framtiden. Det blir mycket sparande.Försvaret har redan sparat. Men det saknas mer pengarän vad ÖB först trodde. Flera miljarder kronor saknasvarje år. Fler militär-anläggningar måste lägga ned, skriver ÖB i sitt förslag. Ungefär fem tusen anställdamåste sluta. Flygförsvaret måste bli […]
Läs mer

Sverige är ett dåligt land för invandrare

Svenska FN-förbundettycker att Sverige intetar hand om invandrarepå ett bra sätt. Sverige har skrivit på FNs regler om hur ett land ska ta hand om invandrare. Reglerna säger att invandrarnaska få lära sig det nya språket så fort som möjligt. De ska aldrig behandlas sämreför att de kommer från ettannat land och de ska intebehöva […]
Läs mer

Sida 1674 av 1685