Ordlista till politikernas språk

När du läser om politik och om valet,
kommer du säkert att stöta på många krångliga ord.
Här förklarar vi några av de krångliga ord som används oftast.
Det är ungefär 300 ord.

A

administration – pappersarbete, regering (USA)

administrera – sköta

ajournera, bordlägga – vänta med, pratar om den saken på ett senare mote

a-kassa – den som har arbete kan betala en del av sin lön till a-kassan. När personen blir arbetslös får den sedan pengar från a-kassan.

allians – ett nära samarbete mellan flera organisationer eller partier. Samarbetet mellan Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern och Folkpartiet kallas för Alliansen.

allmänhet – folk, alla

alternativa energikällor – energi från vindkraft, solkraft, biogas eller annat som inte förstör naturen.

analys – undersökning, utredning

AP-fonder – allmänna pensionsfonder som är till för att få pensionspengarna att räcka till. Det finns sju AP-fonder som bland annat köper aktier och andra värdepapper för att få pensionspengarna att växa.

arbetslinje – den som är arbetslös ska i första hand få ett nytt jobb inte bidrag. En linje som svenska politiker följt i 80 år.

arbetsmarknad – som en marknad där företag söker efter någon som kan jobba mot en viss lön och den som vill jobba erbjuder sitt arbete mot en viss lön.

asyl – tillstånd att få stanna i ett land.

åtgärd – det här ska vi (eller de) göra, har gjort

åtnjuta – få, ha

åtstramning – när staten sparar pengar och minskar till exempel olika bidrag.

attraktiv – populär, vacker, snygg

avancera – komma framåt, göra karriär

avbida – invänta/vänta(på)

avge – ge

avkastning – överskott, extra pengar, vinst

avsända/sända – skicka (iväg)

avslå – säga nej

B

back up – säkerhetskopia

basindustri – De största och viktigaste företagen i ett land. I Sverige är det till exempel bilindustri och gruvor.

befattningshavare – tjänstemän, anställda på kontor

bereda någon tillfälle – ge någon tillfälle, låta någon

bereda sig tillträde – ta sig in

beredda – redo, klara

beskaffenhet – sort, slag

bestrida (kostnader) – betala

bidrag – t ex pengar

bidragsberoende – människor som får flera typer av bidrag kan vänja sig och få svårt att klara sig utan bidrag. Ordet används oftast av politiker som är emot bidrag.

bifalla – säga ja

bilateral – ett avtal mellan två länder.

biträde – hjälp

bordlägga – att skjuta upp ett beslut till ett senare tillfälle.

borgerlig – ett samlingsnamn på högerpartier och liberala partier. Den svenska regeringen med Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern och Folkpartiet brukar kallas borgerlig.

brukarinflytande – bestämma själv om den hjälp eller det stöd man får

budget – en plan för hur pengar ska användas under ett år.

budgetläge – handlar om hur mycket pengar staten har. Ett dålig budgetläge betyder att pengarna inte räcker till.

budgetunderskott – när staten har större utgifter än inkomster.

buffert– förråd, reserv, extra pengar man har för sin trygghet

C

chatta – Uttalas tjatta, betyder direkt brev-växling på internet.

D

daglig sysselsättning – något att göra på dagarna

debatt – en diskussion om viktiga frågor. När det är val brukar partiledarna träffas och ha valdebatter som sänds i tv.

delstat/ delrepublik – en del av landet

departement – en ministers organisation kallas departement. I andra länder kallas det ofta ministerium. Nästan varje minister har ett eget departement, försvarsdepartementet och utrikesdepartementet är två exempel.

diskriminera – behandla orättvist

diskrimineringsombudsmannen – arbetar för att alla behandlas lika/rättvist

driftskostnad – vad det kostar att sköta något eller ha något igång

E

effektiv – bra och billig, nyttig

efterge – befria från, efterskänka

efterkomma – lyda

efterleva – följa, lyda

ekologisk – miljövänlig

eljest – annars, av någon anledning

emigration – människor som flyttar från ett land är emigranter.

envar – var och en

erbjuda – föreslå, lova

erfara – få veta

erfordras – behövs, är nödvändigt

erhålla – få

erinran – påpekande, synpunkter

erlägga avgift – betala

etnicitet – handlar om vilket ursprung en människa har.

EU-parlamentet – EU-riksdagen

expansiv – när regeringen sänker skatter eller satsar mycket pengar på olika saker kallas det expansiv politik. Med expansiv politik vill en regering få fart på ekonomin och få folk att köpa mer saker så att företagen går bättre.

export – saker som ett land säljer till andra länder.

F

familjepolitik – politik som bland annat handlar om barn, skilsmässor och bröllop.

fastighetsskatt – skatt på hus.

feminism – kvinnor ska ha lika mycket makt i samhället som män.

finanspolitik – är den ekonomiska politik som regeringen har ansvar för. Genom att höja eller sänka skatter, använda mer statliga pengar eller spara på statens pengar kan regeringen göra så att svenskarna köper mer eller mindre varor och tjänster. Om svenskarna köper fler varor kan fler människor få jobb. Priserna på varor och tjänster påverkas också av finanspolitiken.

flexibel – att kunna byta mellan olika saker, ha lätt att anpassa sig.

FN-trupp – soldater från FN-länderna

folkrörelse – när många människor tillsammans börjat kämpa för att förändra något. I Sverige har folkrörelser bland annat kämpat mot alkohol och för rösträtt.

fond – aktier och värdepapper många äger tillsammans

förankra – exempelvis när en partiledare pratar med sina partikamrater om något viktigt beslut så att alla blir informerade och står bakom beslutet.

föranstalta – ordna, se till

fördrag – lag i EU

föreligga – finnas

förete – visa

förfalla – upphöra (bl a)

förfara – göra (bl a )

förmögenhetsskatt – skatt för dem som har mycket pengar, eller har hus, fordon eller aktier som är värda mycket.

formulera – säga, uttrycka

förordna – bestämma

fortbildning – utbildning

förvalta – sköta, ta hand om

frågan är behandlad – vi har arbetat och gjort något åt problemet

FRA-lagen – en lag som tillåter att staten har rätt att avlyssna telefonsamtal och kontrollera internet-trafik.

fredsbevarande styrka – fredssoldater

fredsövervakare – vaktar freden

fria marknadshyror – är vad det kostar att hyra en lägenhet eller ett hus om det inte finns några lagar eller regler som säger att hyran måste vara lägre.

frihandelöppna gränser mellan länder

friskolor – skolor som ägs av privatpersoner eller företag och som inte ägs av kommunerna eller staten.

G

gerilla – hemlig armé, hemliga soldater som gör motstånd

givit resultat – gått bra

glesbygd – ute på landet, långt bort från stan

globalisering – när länder över hela jorden samarbetar eller knyts närmare varandra.

H

handelspolitik – beslut som påverkar handeln med andra länder.

handha – ta hand om, sköta

handikapp – en skada en människa har till exempel synskada dövhet, utvecklingsstörning

handlägga – hur personalen ska arbeta med, hur någon ska ta hand om en fråga

hemställa – att begära något, att föreslå något

hög kvalité – bra

högkostnadsskydd – en gräns för vad en person måste betala, till exempel för sjukvård.

hörsamma – lyda, följa, rätta sig efter

huvudman för – har ansvar för

I

ideellt arbete – frivilligt arbete som inte ger betalt.

immigration – människor som flyttar till ett annat land är immigranter.

import – det ett land köper från andra länder.

individ – person.

individuell – egen, min, för var och en

inflation – prisökningar

inflytande – bestämma

infrastruktur – hur samhället byggs så att människor kan resa och ha kontakt med varandra. Vägar, järnvägar, flyglinjer, båtlinjer, telefonnäten och internet är delar i infrastrukturen.

inhämta – skaffa

innovatör – uppfinnare

insats – hjälp

inte billig – dyr

inte lätt – svår

inte uppbära – inte få, inte ha

integration – att få någon att komma med i samhället och känna sig trygg och behövd på en ny plats.

integritet – att få ha sitt privatliv i fred

internationell – med andra länder

internationell styrka – soldater från olika/flera länder

inventering – undersökning

investera – satsa pengar på något.

J

jämställdhet – män och kvinnor är lika mycket värda. De ska ha samma rättigheter och dela på ansvar för hem och barn.

jämställdhetsbonus – extra pengar till föräldrar som delar lika på något, till exempel på föräldraledigheten.

juridisk person – inte en människa utan ett bolag, förening eller liknande

K

kallelse – inbjudan

kemikalier – t ex gifter

klyftor – betyder samma sak som stora skillnader. Löneklyftor betyder stora skillnader i löner.

koalition – ett nära samarbete mellan flera partier eller grupper.

kollektivavtal – avtal mellan arbetsgivaren och facket

kollektivtrafik – bussar, tåg, spårvagnar tunnelbana och andra transporter vem som helst får åka.

kommun – en självstyrande del av landet. Det finns 290 kommuner i Sverige. Kommunfullmäktige är som kommunens riksdag och politikerna där väljs i allmänna val. Kommuner har också en kommunstyrelse och kommunalråd.

kommunalt självstyre – saker som kommunerna, landstingen och regionerna kan bestämma själva utan att fråga staten.

kommunfullmäktige – är kommunens egen riksdag.

kommunikation – människors kontakter med varandra, samtal

kommunikationer – tåg, buss, flyg

kompetens – kunskaper

kompetensutveckling – lära sig mer

koncept – förslag, idé

kongress – kan också kallas landsmöte, partistämma eller årsmöte. Man kan kalla det för partiernas riksdag. Det är kongressen eller partistämman som bestämmer de viktigaste sakerna i ett parti.

konkret – verklig, något man kan ta på

konkurrens – när två eller flera tävlar om att vara bäst på något.

konsekvens – för med sig, innebär, gör att

könsneutral – det ska inte spela roll vilket kön en person har som gör något, till exempel gifter sig.

konsult – en människa som ger råd

konsumentfrågor – frågor som handlar vilka rättigheter vi har när vi köper saker, till exempel rätt att byta och rätt att klaga.

kultur|levnadskultur – ett sätt att leva

kultur – teater, musik, film

kulturell bakgrund – var man kommer ifrån

L

landsmöte – kan också kallas kongress, partistämma eller årsmöte. Man kan kalla det för partiernas riksdag. Det är landsmötet, kongressen eller partistämman som bestämmer de viktigaste sakerna i ett parti.

landsting – är ett slags stor kommun som leder arbetet i Sveriges 20 landstingsområden. Landstingsfullmäktige är som landstingens riksdag, där politikerna bestämmer hur landstinget ska skötas. Landstingspolitikerna röstas fram av väljarna.

länsstyrelse – är en statlig myndighet, regeringens organisation ute i de svenska länen. Chefen för länsstyrelsen kallas för landshövding. Det finns 21 länsstyrelser i Sverige.

lap top – bärbar dator

logistik – hur till exempel saker kan förflyttas på ett enkelt sätt, till exempel med bil, båt eller flyg.

lokal – här hemma, i varje stad, by, kommun osv

lokal – samlingsrum, hus med samlingsrum,

luftfart – flygtrafik

M

majoritet – den grupp som har flest röster har majoritet, det vill säga mest makt och får bestämma.

makroekonomi – handlar om länders ekonomi, om hur statens budget, prisökningar, arbetslöshet och andra saker hänger ihop och hur de påverkar varandra.

mån/ i den mån – om

mångfald – När politiker pratar om mångfald menar de att det ska finnas plats för alla. Det ska kvitta hur gammal man är, vilken religion man tror på, vilket land man kommer ifrån eller vilken sexuell läggning man har och så vidare.

marknadsekonomi – i en marknadsekonomi bestäms löner och priset på varor av hur många som vill ha dem. Vill många ha något höjs priset.

marknadskrafter – kampen som blir när när företag försöker sälja sina varor så dyrt som möjligt och kunder vill handla så billigt som möjligt.

metod – sätt att arbeta, arbetssätt

migration – när en människa flyttar till ett annat land, invandring och utvandring
mikroekonomi – handlar om hur företagen och konsumenterna påverkar varandra ekonomiskt.

miljö – plats

miljöaktivist – kämpar för en bättre miljö

miljöbilspremie – extra pengar till den som kör miljöbil.

minister – chefen för ett departement är minister och är med i regeringen som styr Sverige. En minister är ansvarig för vissa frågor, till exempel är justitieministern ansvarig för domstolar, polis och fångvården.

ministerstyre – När en minister beslutar om saker som en myndighet ska sköta. I Sverige har vi inte ministerstyre. En minister ska inte lägga sig i tjänstemännens arbete.

minoritet – en grupp som inte har tillräckligt med röster är i minoritet.

misstänker – tror/anar

modell – exempel, förebild

motion – ett förslag till riksdagen eller kommunfullmäktige.

multilateral – ett avtal mellan många länder

N

näringslivet – företagen

nätverk – samarbete mellan människor och grupper

nöjaktig – okej, duger

nyttja – använda

O

omsorg – när politiker använder ordet omsorg menar de oftast samhällets jobb med att ta hand om barn, äldre människor och människor med funktionsnedsättningar. Alltså barnomsorg, äldreomsorg och handikappomsorg.

opinionsbildning – när ett parti, en grupp eller en tidning vill påverka folket att tycka något i en politisk fråga.

oppositionen – de partier som inte är med i regeringen är opposition. Just nu är Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet opposition.

organisation – förening, grupp

P

parlament – riksdag

partisekreterare – har hand om det dagliga arbetet i ett parti. En partisekreterare blir ofta intervjuad om hur partiet fungerar och om partiets politik.

partistämma – kan också kallas landsmöte, kongress eller årsmöte. Man kan kalla det för partiernas riksdag. Det är partistämman, kongressen eller landsmötet som bestämmer de viktigaste sakerna i ett parti.

partistyrelse – styrelsen i ett parti där partiets ordförande, partisekreterare och mäktigaste politiker är med.

penningpolitik – handlar om hur mycket pengar det ska finnas i Sverige och hur hög räntan ska vara. I Sverige är det Riksbanken, inte regeringen, som sköter penningpolitiken.

pensionssystemet – de olika pensioner som finns för dem som blir pensionärer. I systemet finns allmän pension, premiepension, garantipension, inkomstpension och tjänstepension.

permanent – för alltid.

personkrets – de som har samma rättigheter, de som har rätt till något.

plan – framtid, förslag

plenum – ett riksdagsmöte

policy – riktlinjer, regler

polisen grep – polisen fångade, tog

politisk vilde – en politiker som blivit vald till exempel till riksdagen för ett parti och sedan lämnat partiet. Politikern får vara kvar i riksdagen till nästa val men kan rösta utan att behöva bry sig om vad partiet tycker.

populistisk politik – missnöjespolitik som kritiserar dem som har makten. Ofta används uttrycket nedsättande om politiker som vill göra sig populära genom att bara tala om saker som de tror att väljarna vill höra.

prejudikat – förebild, exempel

preliminär – tills vidare, tillfällig

premie – avgift eller belöning

prioritera – bestämma vad som är viktigast, som ska göras först

prisbasbelopp – en summa regeringen ändrar varje år efter hur priserna ändras

prognos – plan för hur något troligen kommer att bli.

projekt – förslag, plan, idé

proposition – Regeringens lagförslag till riksdagen kallas propositioner.

public service – svensk tv och radio ska göra program som passar alla.

påkallat – nödvändigt (när det är påkallat…)

R

radikal – en politik som vill förändra något mycket och snabbt.

riskkapital – pengar som ett nystartat företag behöver för att kunna växa, när det inte räcker med banklån.

reaktionär – en politik som vill bevara mycket av det gamla.

rebell – vill göra uppror för att förändra något.

reducera – minska.

regeringskansliet – regeringens kontor

region – region kan betyda flera saker. Dels betyder det ”en del av landet”. Dels är region ett namn på en ny organisation som prövas i Skåne och i Västra Götaland. Region Skåne och Västra Götalandsregionen är som stora landsting som också har fått ta över en del av länsstyrelsernas ansvar för att styra regionen och utveckla den.
Regionalpolitik – politik som handlar om en del av Sverige, inte hela landet.

regionalt – i varje län, i olika områden i landet

registrerad – anmäld, medlemmar, som betalat medlemsavgift

rehabilitering – träning

rekreation – vila, nöje, fritid

religion – kyrka och tro

representanthuset – riksdagen

respektive – var för sig, var sin, varje

resurs – pengar eller människor, medlemmar som vill jobba

riksrätt – en sorts domstol/ domstol för landets ledare

Rot-avdrag: Ett sätt för att fler jobb till byggföretagen. Den som anställer en byggare för att göra om i sitt hus eller lägenhet behöver inte betala full skatt. Kostnaderna för bygget får dras av. Förkortningen rot betyder: Renovering, ombyggnad, tillbyggnad.

Rut-avdrag: Ett sätt för att få fler jobb. Den som anställer någon som till exempel städar, tvätt eller hjälper till med trädgården behöver inte betala full skatt för arbetet. Det är jobb som kallas hushållsnära tjänster. Kostnaderna för tjänsterna får dras av när skatten ska betalas. Förkortningen betyder rengöring, underhåll, tvätt.

rådrum – tid (på sig)

ränta – extra pengar man får när man sparar, eller betalar när man lånar

rödgrön – kallas den politik som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har när de samarbetar.

S

säkerhetspolitik – politiken som bestämmer hur Sverige ska skyddas. Det handlar till exempel om militärerna, civilförsvaret och samarbete med andra länder.

samhälle – Sverige, i vårt land

samordna – samarbeta

sanktion – straff

sanktioner – ett slags straff som någon som gjort fel får.

scanner – bildläsare

sekretess – tystnadsplikt

sektion – klubb, grupp

senaten – riksdagen

sexuella trakasserier – sexmobbning

signalspaning – att avlyssna telefonsamtal eller övervaka dator-trafik och på så sätt samla information.

sittande – som är med i styrelsen nu

självständig – fri

skäliga levnadsvillkor – vanligt liv

slash – snedstreck (back-slash = omvänt snedstreck)

socialförsäkringar – försäkringar som ordnas eller bestäms av staten. Sådana försäkringar kan vara sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, pension eller arbetsskadeförsäkring.

socialistisk – ett samlingsnamn som används om vänsterpartier som till exempel Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

socialpolitik – politik som handlar om att ge utsatta människor hjälp och stöd.

socialtjänst – avdelning i kommunerna som bland annat hjälper människor som fått problem med pengar, bostad, missbruk eller något annat. Hjälper också personer med funktionsnedsättning.

solidarisk lönepolitik – överenskommelser om löner. Anställda med låga löner, tex kommunanställda, får hjälp att höja sina löner för att anställda i rika företag är försiktiga i sina egna lönekrav.

solidaritet – att bry sig om och dela med sig till andra andra människor, att tillsammans med andar ta ansvar för något.

sparplan – när en regering gör en plan för hur staten ska spara.

statsförvaltning – ser till att regeringens och riksdagens beslut blir verklighet.

stimulera – uppmuntra

stimulerande – intressant och rolig

strategi – en plan för att nå ett mål

struktur – hur saker hänger ihop och fungerar. Samhällsstruktur är som ett slags ritning över hur hela samhället fungerar.

studiefinansiering – pengar du får eller behöver för att kunna studera.

studiematerial – bok, film eller vad det är

T

tak – när politiker säger tak menar de ”en övre gräns” för något.

talesperson – politiker som har ansvar för en viss fråga i sitt parti, till exempel ekonomi eller skolan.

talman – riksdagens chef, den som leder riksdagsarbetet och har ansvar för att riksdagen fungerar.

terrorist – använder våld för att visa vad han/hon vill

tillgänglighet – handikappvänligt, information på det sätt som passar till det funktionshinder en människa har, exempel punktskrift, lättläst

tillställa – lämna, ge, skicka

tillsyn – kontroll

tillväxt – när det går bra för ekonomin och det blir fler jobb.

traditioner – vanor

U

undantagstillstånd – krigslagar eller krislagar

underlåta – låta bli

uppvakta – träffa och diskutera med

utjämningspolitik – politik som handlar om att minska skillnaderna mellan fattiga och rika.

utröna – ta reda på

utsläppsrätt – avtal som styr hur mycket utsläpp ett land eller företag får göra.

utvärdera – undersöka, granska

utvecklingsland – fattigt land.

V

valberedning – föreslår nya människor till en styrelse

valfrågor – är de viktigaste sakerna i partiernas valprogram eller valmanifest. En valfråga kan till exempel vara att skatterna ska sänkas eller att de ska höjas, att pensionerna ska höjas eller att vi måste satsa på mer vindkraft.

val-löfte – är partiernas löfte till väljarna om vad de ska göra om de blir valda.

valprogram – i valprogram och valmanifest har partierna bestämt sig för vilka frågor de tycker är viktigast i det kommande valet. Det är om de sakerna de helst vill tala när de försöker locka väljare.

valupptakt – när partierna för första gången går ut på gator och torg och försöker övertyga väljarna om att rösta på dem i valet. Valupptakten kan till exempel vara ett tal av partiledaren.

våra frågor – viktiga problem för oss

värdepapper – aktier, obligationer och andra papper man kan köpa och sälja.

vederbörande – han, hon

vederlag – pengar

verka för – vill göra, vill försöka göra så att något förändras.

verksamhet – kurser, möten, danser osv

vidmakthålla – att bevara något som det är.

W

web site – internet-sida, webbplats

webmaster – internet-ansvarig, webb-redaktör, webbmästare

Ö

Östeuropa – östra Europa

överbeskydda – dalta med, bestämma över, behandla som barn